Documenten & downloads

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.

Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid.

Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de functiebeschrijvingen hebben we de eisen en competenties welke wij aan onze medewerkers stellen vastgelegd.

De directie is verantwoordelijk voor het personeels- en beloningsbeleid.

Uitgangspunten beloningsbeleid:

 • Marktconform i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel;
 • Maatschappelijk verantwoord;
 • Klantbelang centraal
 • Lange termijn doelstelling;
 • Transparant;
 • Voldoen aan wet- en regelgeving

Beschrijving beloning

De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming:

1. Salaris en vakantiegeld. Deze beloningen zijn marktconform. Inschaling is o.a. afhankelijk van functie, opleiding en functie-ervaring. Jaarlijks ontvangt men 8% vakantietoeslag. Jaarlijks kan een (periodieke) loonsverhoging plaatsvinden.

2. Onkostenvergoeding. De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen fiscaal toegestane mogelijkheden. Ook bestaan er vergoedingen voor zakelijke telefoonkosten en studiekosten. Hiervoor is een akkoord nodig van de directie.

Beloningsmodel onderneming

Onze onderneming handelt altijd in het belang van onze klant en zal passende adviezen verstrekken en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief.

Onze beloning bestaat uit de volgende mogelijkheden:

 • beloning o.b.v. provisie (door aanbieder);
 • beloning o.b.v. vaste fee (door klant);
 • beloning o.b.v. urendeclaratie (door klant);
 • combinatie van bovenstaande beloningswijzen.

Deze beloningsvormen worden kenbaar en transparant gemaakt. In geval van beloning door aanbieder (provisie) wordt de passendheid beoordeeld o.b.v. het vastgelegde inducementbeleid (minimum en maximum beloning). Het beloningsbeleid ligt in het verlengde van het verdienmodel van de onderneming.

Risicobeheersing

Ons beloningsbeleid is te allen tijde gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. Een onjuist / onbeheerst beloningsbeleid kan gevolgen hebben voor onze onderneming m.b.t.:

 • continuïteit van onderneming;
 • beheersbaarheid van personeelskosten;
 • onzorgvuldige behandeling van de klantbelangen;
 • verloop van personeel.

Wij hebben een risicoanalyse gemaakt van ons beloningsbeleid, waarbij we de risico’s inzichtelijk hebben gemaakt samen met de getroffen maatregelen welke zijn verwerkt in het beloningsbeleid.

Variabele beloning

Binnen onze onderneming hanteren wij geen variabele beloning.

Beoordeling en salarisverhoging

Jaarlijks houdt de leidinggevende een functionerings- en beoordelingsgesprek. Er worden afspraken en doelen gesteld. Deze doelen zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerd en te beïnvloeden door de medewerkers.

De volgende (prestatie)criteria worden meegewogen in beoordeling / salarisverhoging / promotie:

 • vakbekwaamheid /deskundigheid;
 • flexibiliteit;
 • kwaliteit adviezen. Deze worden beoordeeld door interne audits / 4 ogen principe;
 • collegialiteit;
 • commerciële adviesvaardigheid;
 • zelfstandigheid;
 • klantgerichtheid;
 • motivatie.

Naast de persoonlijke doelen spelen ook de ondernemings- /afdelingsdoelstellingen een rol in de beoordeling. Sturing op de kwaliteit van de dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel.

Transparantie beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze website.

Naast de vermelding van de wijze van beloning van onze dienstverlening geven wij ook aan hoe onze medewerkers worden beloond. Wij geven inzicht in het verband tussen beloningsbeleid en zorgvuldige klantenbehandeling (de klant centraal).

Van een beheerst beloningsmodel gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van klanten.

Op onze website vermelden we de tekst met de volgende strekking:

“Onze medewerkers worden beloond op basis van een vast, marktconform salaris.

Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van klant en onze onderneming op lange termijn.

Evaluatie beloningsbeleid

Jaarlijks vindt door de verantwoordelijken een evaluatie plaats van het beloningsbeleid, waarbij de verschillende aspecten van het beloningsbeleid tegen het licht worden gehouden:

 • voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerd doelstellingen en uitgangspunten;
 • zijn er wijzingen in wet- en regelgeving welke consequenties hebben voor het beloningsbeleid;
 • hoe hebben de variabele beloningen zich afgelopen jaar ontwikkeld;
 • dienen prestatiecriteria herzien of uitgebreid te worden;
 • zijn er medewerkers in aanmerking gekomen voor salarisverhoging?

Voorwaarden disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van Haags Assuradeuren Bedrijf BV. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten afgenomen via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

Via deze website van Haags Assuradeuren Bedrijf BV vindt u informatie over financiële producten en diensten en van onze dienstverlening. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Haags Assuradeuren Bedrijf BV zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Haags Assuradeuren Bedrijf BV niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Haags Assuradeuren Bedrijf BV garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Haags Assuradeuren Bedrijf BV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Haags Assuradeuren Bedrijf BV links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Haags Assuradeuren Bedrijf BV worden aanbevolen. Haags Assuradeuren Bedrijf BV aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Haags Assuradeuren Bedrijf BV niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij Haags Assuradeuren Bedrijf BV en/of met Haags Assuradeuren Bedrijf BV gelieerde Partners. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Haags Assuradeuren Bedrijf BV of de toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Haags Assuradeuren Bedrijf BV behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

E-mails en eventuele bijlage(n) afkomstig van Haags Assuradeuren Bedrijf BV zijn strikt persoonlijk & vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).

Het Haags Assuradeuren Bedrijf BV is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/of enige bijlage(n) of voor schade ontstaan door het onjuist zijn, onvolledig zijn en/of niet-tijdig ontvangen van de inhoud van berichten verstuurd door Haags Assuradeuren Bedrijf BV.

Wanneer u e-mails ontvangt die niet voor u bestemd zijn, neem dan alstublieft contact op met Haags Assuradeuren Bedrijf BV en verwijder het bericht en eventuele bijlage(n).

Wat is fraude?

Fraude is het misbruik maken van een verzekeringsproduct of een dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of de begunstigde (bij levens- en sommenverzekeringen) om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft. Een aantal voorbeelden van fraude:

 • het niet eerlijk opgeven van informatie aan de verzekeraar;
 • het niet eerlijk vertellen wat gebeurd is;
 • veranderen van bedragen op aankoop- of reparatie nota’s;
 • opzettelijk schade veroorzaken en doen alsof het een ongeluk was;
 • meer claimen dan de daadwerkelijke schade;
 • een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal;
 • een letselschade voorwenden of een letsel overdrijven.

Voorkom misverstanden

Voorkom fouten en onduidelijkheden. Weet u bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier niet goed wat wij bedoelen met een bepaalde vraag? Neem dan contact op met uw adviseur, dit voorkomt misverstanden. Dit geldt ook wanneer u bijvoorbeeld niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding. Of als u niet weet welke informatie u moet verstrekken bij het indienen van een schadeclaim.

Waarom fraudebestrijding?

Vertrouwen is een belangrijk uitgangspunt van verzekeren. Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. Het merendeel van de klanten gaat daar eerlijk mee om. Een kleine groep misbruikt dit vertrouwen door fraude te plegen. Alle verzekerden zijn hiervan de dupe, omdat zij door middel van de premie, meebetalen aan het frauduleus gedrag van die kleine groep. Het is daarom van belang om zoveel mogelijk fraude op te sporen, om zo de premie zo laag mogelijk te kunnen houden.

Wat doen wij om fraude te voorkomen en op te sporen?

 • wij beschikken over fraude-indicatoren. Onze medewerkers zijn opgeleid om deze indicatoren te herkennen;
 • verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal ingericht zijn om fraudes te detecteren;
 • onze fraudecontactpersoon zorgt voor de naleving van het fraudebeleid;
 • gegevens over schadehistorie en specifieke fraude-informatie worden verzameld in een systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt;
 • wij voeren controles uit conform de Sanctiewet (CDD).

Welke maatregelen treffen wij bij (een vermoeden van) fraude?

Bij fraude, of aanwijzingen voor frauduleus handelen, dienen wij het volledige dossier over te dragen aan de risicodrager van uw verzekering.

Gekwalificeerde coördinatoren fraudebeheersing, die als (kandidaat) register coördinator zijn ingeschreven in het Register Coördinatoren Fraudebeheersing, behandelen het dossier dan verder.

Het dossier wordt soms door een externe partij onderzocht, uiteraard met inachtneming van de actuele wet- en regelgeving zoals de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. Wij ontvangen na afsluiting van het onderzoek verdere instructies. In sommige situaties zal onze fraudecoördinator het onderzoek zelf uitvoeren.

Enkele voorbeelden van maatregelen welke de verzekeringsmaatschappij en/of Haags Assuradeuren Bedrijf BV zal treffen zijn:

 • het beëindigen van de verzekering(en). In geval van fraude wordt niet alleen de betreffende verzekering, maar worden tevens alle andere lopende overeenkomsten opgezegd;
 • aangifte bij de politie, ook indien er op basis van vastgestelde feiten een ernstig vermoeden is van fraude;
 • het melden van persoonsgegevens in het interne incidentenregister
 • het melden van persoonsgegevens aan de Stichting CIS, zie voor verdere informatie www.stichtingcis.nl;
 • het melden van persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars
 • terugvorderen van uitgekeerde gelden;
 • terugvorderen van interne- en externe kosten. Meer informatie over SODA vindt u op www.so-da.nl
 • niet overgaan tot uitbetaling.

Welke maatregelen worden getroffen en in welke mate is afhankelijk van de ernst en de verwijtbaarheid van de fraude. Daarbij wordt rekening geworden met:

 • welke maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen geschaad zijn en hoe groot de inbreuk van het fraudegeval op deze belangen is;
 • of er sprake is van georganiseerde fraude;
 • wie er slachtoffer zijn van de fraude;
 • wat de juiste en volledige informatie is.
Download

STANDAARD PRIVACY VERKLARING

Haags Assuradeuren Bedrijf BV neemt de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Vandaar dat het nakomen van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens vanzelfsprekend is.

Om er zeker van te zijn dat u volledig op de hoogte bent van het beleid dat wij hanteren met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens, hebben wij deze privacy verklaring opgesteld. U kunt deze te allen tijde op onze website raadplegen.

Haags Assuradeuren Bedrijf BV informeert over en/of adviseert over en/of bemiddelt in financiële diensten en producten. Hierbij verwerken wij veel persoonsgegevens. Die gebruiken wij bijvoorbeeld om op uw verzoek een verzekeringspolis aan te vragen of om u te vertegenwoordigen bij een verzekeraar in geval van een schade. Wij nemen onze verantwoordelijk serieus om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
 • gegevens ingediende claims/claimhistorie;
 • mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan u uit te kunnen voeren.

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
 • om voor u te bemiddelen in financiële producten of diensten en het geven van advies over deze producten;
 • om het kunnen reproduceren van gegevens voor verzekeringsdoeleinden;
 • om bij onze dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie;
 • om met en voor u overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen (laten) voeren en na te kunnen (laten) komen;
 • om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om de (potentiële) klantrelatie verder uit te breiden door informatie en marketingactiviteiten;
 • om een financiële administratie te voeren;
 • om het verrichten van statistische analyses;
 • om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat zijn de rechtsgronden voor verwerking van uw gegevens?

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij uw gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Wat zijn uw rechten?

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
 • aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van uw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
 • overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
 • vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

Delen met anderen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren; of; waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-­dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
 • schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis;
 • notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen);
 • mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale dienstverlening aan u.

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan gerust contact met ons op.

Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Internetsites van derden

Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar één of meerdere websites van derden. Wij willen u er op wijzen, dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving.

Cookies

Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker.

Google Analytics

Via onze website wordt ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wijzigingen van ons Privacy statement

Het kan voorkomen dat we deze Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele versie.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Een schade wordt bij ons volgens vaste stappen behandeld. Hieronder geven wij in het kort de stappen weer.

Schadebehandeling in 5 stappen

Stap 1: melding van de schade U kunt de schade op alle gewenste manieren bij ons aanmelden, via uw tussenpersoon, via onze website, per e-mail of per post. Ook kan het zijn dat de tegenpartij deze rechtstreeks meldt bij ons.

Om de schade snel in behandeling te kunnen nemen vragen wij alle relevante informatie in te sturen. Voor een motorrijtuigenschade is een door beide partijen ondertekend schadeformulier van belang basis, maar ook foto’s, offerte of een schaderaming, getuigenverklaring of politierapport zijn belangrijk om een eerste beoordeling te kunnen doen.

Heeft u een overige schade (bijv. AVB, Transport, Inventaris/Goederen, Opstal) dan inventariseren we graag samen met u of uw tussenpersoon welke noodzakelijke informatie nodig is om de schade in behandeling te nemen.

Stap 2: wij bevestigen uw schade U of uw tussenpersoon ontvangt binnen 3 werkdagen na uw melding een bevestiging van uw schade met een schadenummer. Eventueel noodzakelijke stukken vragen wij (alsnog) op.

Stap 3: wij beoordelen uw schade Wij beoordelen uw schadesituatie in relatie tot de dekking op uw verzekeringspolis. Hiervoor kan het zijn dat aanvullende vragen of stukken nodig zijn; ook kan het zijn dat een schade-expert wordt ingeschakeld. In de beoordeling wordt ook betrokken of de schade verhaald kan worden op een tegenpartij.

Als de schade naar onze mening niet onder de dekking valt van uw verzekering, dan zullen wij dit transparant en met redenen omkleed aan u of uw tussenpersoon melden.

Stap 4: indien verzekerd betalen wij de schade uit Wij vergoeden de schade onder aftrek van het geldende eigen risico. Dit doen we binnen 14 dagen nadat de beoordeling is afgerond.

Stap 5: wij verhalen eventueel uw schade op een tegenpartij Bent u Volledig Casco verzekerd en is de tegenpartij aansprakelijk? Dan betalen wij uw schade onder aftrek van het geldende eigen risico en verhalen deze op de tegenpartij.

Bent u WA of Beperkt Casco verzekerd en heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan geven wij uw schademelding door aan de rechtsbijstandsverzekeraar. Heeft u geen rechtsbijstandsverzekering, dan wordt aan uw tussenpersoon doorgegeven dat de schade verhaalbaar is, maar niet onder de beperkt casco-dekking van uw motorrijtuigenverzekering valt.

Directie

Lukt het ons niet om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan kunt u uw klacht nog voorleggen aan onze directie voor een heroverweging.

Kifid, Geschillencommissie, Commissie van Beroep
Als dit nog steeds niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan kunt u zich, indien uw klacht gaat over een financieel product of een financiële dienst, wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Bij het Kifid kunt u terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen.

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is bereikbaar via:
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T: (070) 333 89 99
I: www.kifid.nl

Wanneer u zich niet kunt vinden in het advies van het Kifid, kunt u uw klacht binnen drie maanden voorleggen aan de Geschillencommissie van het Kifid.

Ombudsman zorgverzekeringen, SKGZ en de rechter
Wanneer uw klacht betrekking heeft op uw zorgverzekering kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) te Zeist.

Alle klachten worden daar in principe eerst behandeld door de Ombudsman Zorgverzekeringen. Deze probeert via een bemiddelingstraject een oplossing te vinden voor het probleem. Is dat traject niet succesvol geweest, dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de SKGZ. De SKGZ zal op basis van de beschikbare informatie een bindend advies uitbrengen.

Bindend wil zeggen dat zowel uzelf als wij ons aan dit advies dienen te houden. Voor het in behandeling nemen van de zaak wordt een entreegeld gevraagd. De hoogte hiervan kunt u vinden op www.skgz.nl.

De Ombudsman en de SKGZ zijn beiden te bereiken via:
Postbus 291
3700 AG Zeist
T: (030) 698 83 60
I: www.skgz.nl

Rechter
Tenslotte is het mogelijk om na de behandeling van uw klacht door de SKGZ deze voor te leggen aan de Burgerlijke rechter. Deze beoordeelt de zaak niet opnieuw, maar voert een beperkte toets uit naar de inhoud en de totstandkoming van het bindend advies.