Documenten & downloads

Doel beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent o.a. dat we waar mogelijk zullen voorkomen dat medewerkers door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de klant en niet nakomen van onze zorgplicht.

Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten en onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid.

Het beloningsbeleid maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid. In de functiebeschrijvingen hebben we de eisen en competenties welke wij aan onze medewerkers stellen vastgelegd.

De directie is verantwoordelijk voor het personeels- en beloningsbeleid.

Uitgangspunten beloningsbeleid:

 • Marktconform i.v.m. aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel;
 • Maatschappelijk verantwoord;
 • Klantbelang centraal
 • Lange termijn doelstelling;
 • Transparant;
 • Voldoen aan wet- en regelgeving

Beschrijving beloning

De volgende beloningscomponenten komen voor binnen onze onderneming:

1. Salaris en vakantiegeld. Deze beloningen zijn marktconform. Inschaling is o.a. afhankelijk van functie, opleiding en functie-ervaring. Jaarlijks ontvangt men 8% vakantietoeslag. Jaarlijks kan een (periodieke) loonsverhoging plaatsvinden.

2. Onkostenvergoeding. De medewerkers ontvangen een reiskostenvergoeding binnen fiscaal toegestane mogelijkheden. Ook bestaan er vergoedingen voor zakelijke telefoonkosten en studiekosten. Hiervoor is een akkoord nodig van de directie.

Beloningsmodel onderneming

Onze onderneming handelt altijd in het belang van onze klant en zal passende adviezen verstrekken en bemiddelt volledig onafhankelijk en objectief.

Onze beloning bestaat uit de volgende mogelijkheden:

 • beloning o.b.v. provisie (door aanbieder);
 • beloning o.b.v. vaste fee (door klant);
 • beloning o.b.v. urendeclaratie (door klant);
 • combinatie van bovenstaande beloningswijzen.

Deze beloningsvormen worden kenbaar en transparant gemaakt. In geval van beloning door aanbieder (provisie) wordt de passendheid beoordeeld o.b.v. het vastgelegde inducementbeleid (minimum en maximum beloning). Het beloningsbeleid ligt in het verlengde van het verdienmodel van de onderneming.

Risicobeheersing

Ons beloningsbeleid is te allen tijde gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. Een onjuist / onbeheerst beloningsbeleid kan gevolgen hebben voor onze onderneming m.b.t.:

 • continuïteit van onderneming;
 • beheersbaarheid van personeelskosten;
 • onzorgvuldige behandeling van de klantbelangen;
 • verloop van personeel.

Wij hebben een risicoanalyse gemaakt van ons beloningsbeleid, waarbij we de risico’s inzichtelijk hebben gemaakt samen met de getroffen maatregelen welke zijn verwerkt in het beloningsbeleid.

Variabele beloning

Binnen onze onderneming hanteren wij geen variabele beloning.

Beoordeling en salarisverhoging

Jaarlijks houdt de leidinggevende een functionerings- en beoordelingsgesprek. Er worden afspraken en doelen gesteld. Deze doelen zijn SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerd en te beïnvloeden door de medewerkers.

De volgende (prestatie)criteria worden meegewogen in beoordeling / salarisverhoging / promotie:

 • vakbekwaamheid /deskundigheid;
 • flexibiliteit;
 • kwaliteit adviezen. Deze worden beoordeeld door interne audits / 4 ogen principe;
 • collegialiteit;
 • commerciële adviesvaardigheid;
 • zelfstandigheid;
 • klantgerichtheid;
 • motivatie.

Naast de persoonlijke doelen spelen ook de ondernemings- /afdelingsdoelstellingen een rol in de beoordeling. Sturing op de kwaliteit van de dienstverlening staat bij ons hoog in het vaandel.

Transparantie beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is transparant en wordt o.a. gecommuniceerd op onze website.

Naast de vermelding van de wijze van beloning van onze dienstverlening geven wij ook aan hoe onze medewerkers worden beloond. Wij geven inzicht in het verband tussen beloningsbeleid en zorgvuldige klantenbehandeling (de klant centraal).

Van een beheerst beloningsmodel gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van klanten.

Op onze website vermelden we de tekst met de volgende strekking:

“Onze medewerkers worden beloond op basis van een vast, marktconform salaris.

Wij sturen onze medewerkers aan op integer, zorgvuldig en klantgericht handelen waarbij de focus ligt op de belangen van klant en onze onderneming op lange termijn.

Evaluatie beloningsbeleid

Jaarlijks vindt door de verantwoordelijken een evaluatie plaats van het beloningsbeleid, waarbij de verschillende aspecten van het beloningsbeleid tegen het licht worden gehouden:

 • voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerd doelstellingen en uitgangspunten;
 • zijn er wijzingen in wet- en regelgeving welke consequenties hebben voor het beloningsbeleid;
 • hoe hebben de variabele beloningen zich afgelopen jaar ontwikkeld;
 • dienen prestatiecriteria herzien of uitgebreid te worden;
 • zijn er medewerkers in aanmerking gekomen voor salarisverhoging?

Een schade wordt bij ons volgens vaste stappen behandeld. Hieronder geven wij in het kort de stappen weer.

Schadebehandeling in 5 stappen

Stap 1: melding van de schade U kunt de schade op alle gewenste manieren bij ons aanmelden, via uw tussenpersoon, via onze website, per e-mail of per post. Ook kan het zijn dat de tegenpartij deze rechtstreeks meldt bij ons.

Om de schade snel in behandeling te kunnen nemen vragen wij alle relevante informatie in te sturen. Voor een motorrijtuigenschade is een door beide partijen ondertekend schadeformulier van belang basis, maar ook foto’s, offerte of een schaderaming, getuigenverklaring of politierapport zijn belangrijk om een eerste beoordeling te kunnen doen.

Heeft u een overige schade (bijv. AVB, Transport, Inventaris/Goederen, Opstal) dan inventariseren we graag samen met u of uw tussenpersoon welke noodzakelijke informatie nodig is om de schade in behandeling te nemen.

Stap 2: wij bevestigen uw schade U of uw tussenpersoon ontvangt binnen 3 werkdagen na uw melding een bevestiging van uw schade met een schadenummer. Eventueel noodzakelijke stukken vragen wij (alsnog) op.

Stap 3: wij beoordelen uw schade Wij beoordelen uw schadesituatie in relatie tot de dekking op uw verzekeringspolis. Hiervoor kan het zijn dat aanvullende vragen of stukken nodig zijn; ook kan het zijn dat een schade-expert wordt ingeschakeld. In de beoordeling wordt ook betrokken of de schade verhaald kan worden op een tegenpartij.

Als de schade naar onze mening niet onder de dekking valt van uw verzekering, dan zullen wij dit transparant en met redenen omkleed aan u of uw tussenpersoon melden.

Stap 4: indien verzekerd betalen wij de schade uit Wij vergoeden de schade onder aftrek van het geldende eigen risico. Dit doen we binnen 14 dagen nadat de beoordeling is afgerond.

Stap 5: wij verhalen eventueel uw schade op een tegenpartij Bent u Volledig Casco verzekerd en is de tegenpartij aansprakelijk? Dan betalen wij uw schade onder aftrek van het geldende eigen risico en verhalen deze op de tegenpartij.

Bent u WA of Beperkt Casco verzekerd en heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan geven wij uw schademelding door aan de rechtsbijstandsverzekeraar. Heeft u geen rechtsbijstandsverzekering, dan wordt aan uw tussenpersoon doorgegeven dat de schade verhaalbaar is, maar niet onder de beperkt casco-dekking van uw motorrijtuigenverzekering valt.